June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5

ประุมจัดทำรายงานสรุปผลการประกันคุณภาพภานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply