May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2

ประชุมเจ้าหน้าที่ นักการภารโรง และคนงาน ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงปิดการศึกษา ในสถานการณ์ COVID 19 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply