May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81

ประชุมเคณะครูผู้สอนลูกเสือวิสามัญ เพื่อปรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นแบบออนไลน์ วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และผ่านทางระบบออนไลน์สำหรับผู้ที่ไม่มาปฏิบัติงานในสถานศึกษา(work for home)

Leave a Reply