June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7

ประชุมชี้เเจงและระดมความคิดครูผู้สอน แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น / หลักสูตรแกนมัธยม ภาคเรียนที่ 1/2564 แบบออนไลน์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพพอินทร์บุรี จัังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply