June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1

ประชุมครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ เพื่อปรับปฏิทินการจัดกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ และการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply