June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานในการประชุมฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดระบบการจัดทำข่าวสารของสถานศึกษา อบรมหลักการเขียนข่าว และการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply