June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นตัวแทนสถานศึกษาอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565 นำกล่าวปฎิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และบรรยายพิเศษพิษภัยของยาเสพติด วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 7.45 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านระบบกิจกรรมเข้าแถวหน้าธงชาติออนไลน์

Leave a Reply