June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานและงานเชื่อมโลหะ นายสันติ หาญอาษา วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น รหัสวิชา 20100-1004 ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น. ณ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานและงานเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply