June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0

ทำหน้าที่วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์การประเมินตนเองของสถานศึกษายุคดิจิทัล กลุ่มภาคกลาง โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ไลฟ์รีสอร์ท ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply