June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a8%e0%b8%b9

การอบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมโยงด้วย ระบบ zoom meeting

Leave a Reply