June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99

การประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูแงะบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply