June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์ที่ประสบอุทกภัย และสารสนเทศที่บริการให้นักเรียนนักศึกษา วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ผ่านระบบออนไลน์ Facebook live

Leave a Reply