June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่าน facebook.com งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สามารถลงทะเบียน ตามลิ้ง https://sites.google.com/lawasri.tru.ac.th/icc/index

https://sites.google.com/lawasri.tru.ac.th/icc/index

Leave a Reply