June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-video-conference-%e0%b8%8a

การประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ชี้แจงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 สถานการณ์โรคระบาด COVID 19 และภัยแล้ง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น ณ ห้อง Smart classroom วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

Leave a Reply