June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ ครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรมางการศึกษา วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกรวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply